چگونه سوالات درک مطلب کنکور را پاسخ دهیم

  • تعداد دانلود : : 3
کاربر گرامی ! برای خرید و استفاده از محتوای مرجع زبان ایران باید در وب سایت ثبت نام کنید


  • نام و نام خانوادگی: محمد مخدومی
  • پست الکترونیکی: mmakdoumi@gmail.com

نقد و بررسی تخصصی : چگونه سوالات درک مطلب کنکور را پاسخ دهیم

   

 http://englishbookz.ir

اصول اولیه مهارت خوانندن) )Reading Basics

نکته خیلی مهم.

DO NOT READ THE ENTIRE PASSAGE BEFORE YOU START ANSWERING THE QUESTIONS!

 

قبل از اینکه شروع به پاسخ دادن سؤالات نمایید تمام متن را نخوانید. 

1.      Main idea(ایده یا موضوع اصلی)

1. معمولاً هر پاراگراف یک جمله ی بیان کننده موضوع (Topic sentence) داردکه غالباً جمله اول آن است.و سپس جملات بعدی که موضوع اصلی را بسط می دهند supporting sentences گفته می شود. برای فهمیدن موضوع اصلی متن (main idea)  باید خواندن اجمالی (skimming) انجام دهید. شما باید بدون تمرکز بیش از حد بر تک تک لغات و چزئیات، موضوع کلی متن را دنبال کنید و به کلمات و مفاهیمی که در متن تکرار شده، توجه ویژه نمایید.

2 : سوالات مربوط به ایده اصلی معمولاً در ابتدا می آیند و برای پاسخ دادن به سؤال مربوط به ایده اصلی  هر متن، اولین جمله هر پاراگراف وآخرین جمله متن را بخوانید.

3.  صورت سوالاتی که موضوع اصلی را می خواهند، معمولا به شکل زیر می باشد:

What is the main idea ایده اصلی)) of the passage?

What is the topic(موضوع اصلی)  of the passage?

 Which one is the best title(بهترین عنوان)  for this passage?

What does the passage mainly  (عمداً)discuss?

What is the purpose(هدف)  of this passage?

 The primary idea   (ایده نخست یا اصلی) of this passage is……

The passage is mainly about……

2. Vocabulary Questions(سؤالات مربوط به معنی لغات)

1. سوالات مربوط به مترادف لغات به صورت برجسته نشان داده می شوند یا زیر آنها خط کشیده می شود، این دلیل دیگر است که چرا لازم نیست که شما کل متن را بخوانید.

2. سعی کنید با استفاده از بقیه ی کلمات قبل یا بعد از لغت مورد نظر، درک مناسبی از جمله داشته باشید. گاهی اوقات باید معنی آنرا حدس بزنیدGuessing.  

 .صورت سوالاتی که معنی یا مترادف را می خواهند، معمولا به شکل زیر می باشد:3

X is closest in meaning to…….

X means………………..

X could be replaced by…..

The synonym of X is……..

3. Pronouns(ضمایر)

نوع دیگری از سؤالات درک مطلب در مورد ضمایر است. شما جمله ای را با یک ضمیر برجسته شده می بینید، و از شما خواسته خواهد شد که آن اسمی را که ضمیر به آن اشاره می کند را شناسایی و مشخص نمایید. به این کلمات در زبان انگلیسی reference words   گفته می شود مانند: ضمایر شخصی: he,.. she, it, him, them, ours, theirs….. و ضمایر اشاره مانند: this, that …. و صفات ملکی مانند: his, her, their و ضمایر موصولی مانند:  which, who, that,….. و واژگان دیگر مانند one, some, this problem, that issue, the former, the latter,….

1.      صورت سؤالی که مرجع ضمیر را می پرسد معمولاً به صورت زیر است:

The word (or phrase) refers to…………….

2.      برای یافتن مرجع ضمیر، باید توجه داشت که معمولاً مرجع ضمیر قبل از آن ذکر می شود، لذا باید به مفهوم جملات اطراف ضمیر خصوصاً جمله ی قبل از آن توجه ویژه داشت و نباید صرفاً به کلمات دور  وبر ضمیر رجوع کرد.

نکته: لزوماً نزدیکترین اسم به یک ضمیر، مرجع آن ضمیر نیست. برای یافتن مرجع حتماً باید متن همراه آن ضمیر را درک کنید.

3.      مرجع ضمیر می تواند یک کلمه ی واحد، یک عبارت، یک جمله یا حتی یک مفهوم ضمنی باشد.

4.      اگر نتوانستد مرجع را پیدا کنید، گزینه ها را تک تک جایگزینی کنید تا ببینید کدام یک مفهوم صحیح تری به جمله می دهد.

4. Detail questions:  Look for the Important Words(جستجو برای لغات مهم)

1. برای پاسخگویی به این نوع سوالات، یک یا چند کلمه کلیدی را در صورت سؤال مشخص کنیدو سپس دنبال این کلمه یا کلمات کلیدی در متن بگردید. به این کار خواندن گزینه ای ((Scanning می گویند. برای پیدا کردن این کلمه ی کلیدی، لزومی ندارد متن را دوباره بخوانید، بلکه باید با نگاهی روزنامه وارخیلی سریع چشمانتان را روی سطرهای متن بلغزانید تا آن کلمه ی کلیدی پیدا شود. ممکن است بجای خود آن کلمه کلمه ی کلیدی، کلمات مترادف و هم مفهوم با آن در متن پیدا شود. سپس جملات آن کلمه ی کلیدی را بخوانید تا به پاسخ برسید.

2. پاسخ سؤالاتی که از جزئیات می پرسند، معمولاً به همان ترتیب ارائه ی اطلاعات در متن است. به عبارت دیگر، پاسخ اولین سؤال از این نوع در اوایل متن قرار دارد; پاسخ سؤال دوم بعد از آن خواهد بود و الی آخر.

3. پاسخ چنین سؤالاتی معمولاً بیان مجددی از اطلاعات موجود در متن استو به زبان ساده تر، خود جمله ی موجود در متن را عیناً در پاسخ پیدا نمی کنید، بلکه مفهوم آن  را به بیانی دیگر خواهید یافت.

4.  صورت سوالاتی که سوالاتی که جزیات و نکات ریز را از ما  می خواهند، معمولا به شکل زیر می باشد:

According to the passage,……….

According to the author/writer………

It is TRUE/CORRECT that…….

It is FALSE/WRONG that…….

The writer mentions/states that……..

Look at the next example:

به مثال زیر نگاه کنید:

 

The American composer, George Gershwin, was born in 1898 in Brooklyn, New York, the son of Russian-Jewish immigrants. He began his musical education at age 11, when his family bought a second-hand piano. The piano was not bought for him, but for his older brother, Ira. However, George surprised everyone when he played a popular song, which he had taught himself by following the keys on a neighbor’s player piano, and his parents decided that George should receive lessons. He studied piano with a famous music teacher at the time, Charles Hambitzer. He was so impressed with Gershwin’s talent that he gave him lessons for free.

 

Q: According to the passage, why did George’s piano teacher give him lessons for free?

(A) His parents were too poor to pay for the lessons.

(B) The teacher was impressed with George’s talent.

(C) Famous piano teachers never received money from their students.

(D) Popular music was more important than classical music.

 

5. گاهی چنین سؤالاتی از شما می پرسند که کدام گزینه صحیح نیست یا در متن ذکر نشده است.  صورت چنین سؤالاتی معمولاً  کلمات NOT  یا Except (بجز) دارند.

According to the passage, it is NOT ture that………..

All of the following are mentioned in the passage EXCEPT…………..

5. Inference Questions with “Imply” and “Infer”

سؤالاتی که کلمات  imply(به طور ضمنی و غیر مستقیم بیان می کند)  و infer (استنباط کردن)  دارند و نیازمند برداشت ضمنی از متن است.

For example:

Mildred said to Mark, “Harry is moving to Japan permanently, but he doesn’t know how to speak Japanese.” Mildred implied that Harry would have to learn Japanese. Mark inferred that Harry would have to learn Japanese.

در طول بخش خواندن و درک مطلب، از شما سؤالاتی پرسیده خواهد شد که به شیوه زیر شروع می شود:

It can be inferred(استنباط می شود)   from the passage that . . .

It is implied in the passage that…………………

It can be understood that…………………..

The author implies(بطور غیر مستقیم اشاره می کند)  that . . .

The passage suggests(بیان می کند) that . . .

Based on the information in the passage, what can be inferred about .

We can conclude (نتیجه گیری کردن)  from the passage that…….

It is most likely  (به احتمال زیاد)that………………

What probably احتمالاً  happened …………………….?

1. جواب این نوع سؤالات همیشه به شکل یک پاراگراف می باشد که یک ایده را که در متن پیدا می شود را تکرار می کند و آن را به شیوه ای دیگر بیان می کند.  برای جواب دادن به این نوع سؤالات، اولاً هر جوابی که مضحک و غیر منطقی است را به عنوان جواب صحیح ممکن حذف کنید. همچنین، هر جوابی که مطلبی را مطرح می کند که در متن نیست را نیز حذف کنید.

2. گزینه های که کلماتی مانند  “always” و“never” و “completely” دارند معمولاً درست نیستند. بنابراین شما می توانید آنها را حذف نمایید. اگر یک گزینه، صرفاً بطور کلمه به کلمه، مطالب زیادی از متن را مجدداً تکرار می کند، شما می توانید آن جواب را هم حذف کنید. 

نکته خیلی مهم.

DO NOT READ THE ENTIRE PASSAGE BEFORE YOU START ANSWERING THE QUESTIONS!

                                                                                                                                            

قبل از اینکه شروع به پاسخ دادن سؤالات نمایید تمام متن را نخوانید. 

شما بهتر است که سؤالات را بصورت ترتیب عددی پاسخ ندهید، بلکه بر طبق نوع سوال پاسخ دهید).

1. All vocabulary questions

2. All questions that ask you to identify a noun or a pronoun

3. All questions that ask for detailed information in the passage

4. All questions that ask about the main idea of the passage

5. All questions with EXCEPT and NOT.

6. All questions with IMPLY and INFER